• เป็นองค์กรที่ดำเนินงานทางด้านการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างเป็นระบบตามหลักทฤษฎีมากว่า ๔๐ ปี

• รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)

 

 

 

ทฤษฎีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างถูกต้อง
ตามหลักคำสอนในหลักศาสนา ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในนามของวิทยาลัยการทัพบก
more..

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้
รูปแบบการบรรยายแนวใหม่ (Modern Lecture)
ที่ไร้อารมณ์เบื่อ แต่เจือด้วยสาระ 100% ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศว่า เป็นหลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติได้ภายในเวลา 1 วัน

more..

..........โรงเรียนสอนการพูดอย่างเป็นระบบตามหลักทฤษฎี แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

............................................................................................................................

..........

"Combo Set"
เมนูวิชาการสุดพิเศษสำหรับทุกองค์กร
ไม่อบรมตอนนี้ แล้วจะไปอบรมตอนไหน ?
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2245-7149

1


xx
หนังสือคัมภีร์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาศัยภาพตนเอง สู่ความป็นเลิศ

หนังสือ SPEECH POWER พลังการพูด พลิกชีวิตด้วยหลักการพูด


หัวข้อที่น่าสนใจ
 • เรียนการพูด
 • การพูดในโอกาสต่าง ๆ
 • การพูดในที่ชุมนุมชน
 • การพูดเพื่อการทำงาน
 • การพูดกับการเมือง
 • การพูดกับการสอน
 • การพูดกับการพัฒนาองค์กร
 • การพูดกับการบริหาร
 • การพูดแบบการทูต
 • การพูดระดับสูง
 • การพูดแบบสุนทรพจน์
 • การพูดเบื้องต้น
 • การพูดกับการเป็นพิธีกร
 • การพูดในการโน้มน้าวใจ
 • การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การพูดเพื่อการติดต่อประสานงาน
 • การพูดในงานการขาย
 • การพูดแบบการทูต
 • การพูดเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน
 


มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
Diplomatic Speaking Institute Foundation
2508/485 โครงการดินแดง 3 การเคหะแห่งชาติ ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-245-1545, 02-245-7174 แฟกซ์ 02-642-9480